Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania

Przedmiotem niniejszej umowy są programy Music Recorder, które składają się z zestawu komponentów różniących się w zależności od rodzaju produktu, a także niezależne aplikacje, wtyczki, modyfikacje i programy („Oprogramowanie”).

Licencjodawca: Music Recorder, Inc. („Music Recorder”)

NINIEJSZA UMOWA STANOWI UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY „UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM” A FIRMĄ Music Recorder INC., 330 N. BRAND BLVD., GLENDALE, CA 91203, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI.

ZAWARCIE UMOWY

 

INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE LUB UŻYWAJĄC TEGO OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJ” LUB „KONTYNUUJ” W TRAKCIE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA LUB POWINIEN NATYCHMIAST ODINSTALOWAĆ I USUNĄĆ OPROGRAMOWANIE I WSZYSTKIE ELEMENTY TOWARZYSZĄCE. JEŻELI WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY OBEJMUJĄ OFERTĘ FIRMY Music Recorder, AKCEPTACJA UŻYTKOWNIKA JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA DO WARUNKÓW W NIEJ ZAWARTYCH LUB WSPOMNIANYCH.

Warunki umowy licencyjnej („Umowa”) Oprogramowania opisanego powyżej zależą od sposobu, w jaki zostało ono nabyte:

(b)  Zakup od firmy Music Recorder lub jej dystrybutora; lub

(b) Pobranie darmowej lub próbnej wersji Oprogramowania.

Powyższe opcje można zidentyfikować w następujący sposób:

Jeżeli pobrane Oprogramowanie lub jego opis zawiera jedynie etykietę Music Recorder, oznacza to, że otrzymana kopia Oprogramowania pochodzi z firmy Music Recorder albo od jej dystrybutora.

Jeżeli Oprogramowanie oznaczone zostało jako „WERSJA TESTOWA”, „WERSJA DEMONSTRACYJNA”, „WERSJA BEZPŁATNA”, „WERSJA FREEMIUM”, „WERSJA LITE” lub podobnie i zostało pobrane nieodpłatnie z oficjalnej witryny Music Recorder www.Music Recorder.com lub podobnych stron proponowanych przez Music Recorder, oznacza to, że otrzymano bezpłatną lub testową wersję Oprogramowania.

NIEKTÓRE WARUNKI MOGĄ SIĘ RÓWNIEŻ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD

(c)   MIEJSCA ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB MIEJSCA NABYCIA OPROGRAMOWANIA

UŻYTKOWNIK KOŃCOWY MÓGŁ RÓWNIEŻ ZAWRZEĆ INNĄ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ Music Recorder, KTÓRA STANOWI UZUPEŁNIENIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZASTĘPUJĘ JĄ W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UZYSKANIE DOSTĘPU I/LUB UŻYTKOWANIE OKREŚLONYCH FUNKCJI I/LUB USŁUG ZAPEWNIANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA MOŻE PODLEGAĆ I WYMAGAĆ AKCEPTACJI DODATKOWYCH WARUNKÓW.

A.    WARUNKI LICENCJI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA NABYTEGO OD FIRMY Music Recorder lub jej dystrybutora

I.     Przyznanie licencji

Niniejsza Umowa zezwala na korzystanie z jednej kopii Oprogramowania otrzymanego wraz z ww. licencją na dowolnym pojedynczym komputerze („Licencja”) w trakcie jej trwania („Czas trwania licencji”) pod warunkiem, że Oprogramowanie jest używane w danym czasie tylko na jednym komputerze. W przypadku uzyskania licencji wielostanowiskowej na Oprogramowanie możliwe jest jednoczesne korzystanie z tylu kopii Oprogramowania, na ile wykupiono licencje. Oprogramowanie jest „wykorzystywane” na komputerze, jeżeli zostało załadowane do pamięci tymczasowej lub zainstalowane w pamięci trwałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie do przechowywania danych) tego komputera. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że przewidywana liczba użytkowników Oprogramowania przekroczy dozwoloną liczbę licencji, należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy lub procesy zapewniające równoczesny dostęp do Oprogramowania nieprzekraczający liczby licencji.

II.    Prawa autorskie

Oprogramowanie jest własnością firmy Music Recorder lub jej licencjodawców i jest chronione prawami autorskimi, postanowieniami traktatów międzynarodowych i przepisami prawa krajowego. Użytkownik końcowy nie ma prawa, tytułu ani udziału w Oprogramowaniu, z wyjątkiem elementów, których dotyczy podpunkt I. Jeżeli Oprogramowanie nie jest chronione przed kopiowaniem, możliwe jest

(a)  stworzenie jednej kopii Oprogramowania wyłącznie jako kopii zapasowej bądź w celu archiwizacji lub

(b) przeniesienie Oprogramowania na jeden dysk twardy, pod warunkiem że oryginał zostanie zachowany wyłącznie w celach archiwizacji lub wykonania kopii zapasowej.

Zabrania się kopiowania instrukcji oraz materiałów pisemnych dołączonych do Oprogramowania.

III.   Inne ograniczenia

Nie można udostępniać ani dzierżawić Oprogramowania, można jednak całkowicie przekazać swoje prawa na mocy tej Umowy, zakładając, że:

(a)  zostaną przekazane wszystkie kopie Oprogramowania oraz wszystkie materiały pisemne;

(b)  nabywca wyrazi zgodę na przestrzeganie warunków tej Umowy; a także

(c)   wszystkie kopie Oprogramowania zostaną usunięte z komputera pierwotnego Użytkownika końcowego, a dalsze użytkowanie zostanie zakończone.

Każde przeniesienie musi obejmować najnowszą aktualizację i wszystkie poprzednie wersje. Nie można kopiować Oprogramowania poza powyżej opisanymi przypadkami. Użytkownikowi końcowemu zabrania się dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilowania lub dezasemblowania Oprogramowania, o ile na podstawie obowiązujących przepisów nie zostanie mu w sposób wyraźny przyznane prawo do dekompilacji wyłącznie w celu uzyskania interoperacyjności z innym Oprogramowaniem. Użytkownik nie może również zamieszczać lub w inny sposób udostępniać Oprogramowania w Internecie.

Aktualizacje i Uaktualnienia: Użytkownik końcowy będzie mieć możliwość zachowania aktualności Oprogramowania za pomocą Aktualizacji i Uaktualnień. „Aktualizacja” (ang. Update) to nowa wersja istniejącego Oprogramowania, dostarczana Użytkownikowi końcowemu za darmo przez firmę Music Recorder. „Uaktualnienie” (ang. Upgrade) to znacząca poprawka funkcjonalna Oprogramowania, którą Użytkownik końcowy może nabyć w witrynie internetowej Music Recorder (www.Music Recorder.com). W przypadku instalacji Aktualizacji będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Aktualizacji. W przypadku nabycia Uaktualnienia prawa Użytkownika końcowego dotyczące instalacji i korzystania z Oprogramowania będą ograniczone wyłącznie do nabytej oryginalnej wersji Oprogramowania bądź do Uaktualnienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wyjaśnienie w celu uniknięcia wątpliwości: niniejsza Umowa zezwala Użytkownikowi końcowemu na instalację i jednoczesne korzystanie tylko z jednej wersji Oprogramowania (oryginału lub Uaktualnienia); Użytkownik końcowy zgadza się na zakaz wykorzystywania, przenoszenia lub zezwalania osobom trzecim na korzystanie z wersji, której nie zainstalował.

IV.   Gwarancje

NA MOCY OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM PUNKCIE UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU PRZYZNAJE SIĘ OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH. FIRMA Music Recorder W SPOSÓB WYRAŹNY NIE ZAMIERZA OGRANICZAĆ PRAW GWARANCYJNYCH UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE C. „WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH”.

FIRMA Music Recorder NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ LICENCJĄ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

V.    Odpowiedzialność za szkody wtórne

UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH. FIRMA Music Recorder W SPOSÓB WYRAŹNY NIE ZAMIERZA OGRANICZAĆ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE C. „WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH”.

FIRMA Music Recorder ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY (W TYM M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI SŁUŻBOWYCH LUB INNE STRATY FINANSOWE) SPOWODOWANE PRZEZ UŻYCIE OPROGRAMOWANIA LUB NIEMOŻNOŚĆ JEGO UŻYCIA, NAWET JEŚLI FIRMA Music Recorder ZOSTANIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY MUSI PODJĄĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI W CELU UNIKNIĘCIA SZKÓD, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONAĆ KOPIE ZAPASOWE OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZYSTKICH WAŻNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOMPUTERZE.

VI.   Zastrzeżenie praw własności

Firmie Music Recorder przysługują wszelkie prawa własności do dostarczonego Oprogramowania, o ile nie zostaną zapłacone wszystkie zobowiązania wynikające z roszczeń wobec Użytkownika końcowego. W przypadku zastrzeżenia przez firmę Music Recorder prawa własności Użytkownik końcowy traci uprawnienia do korzystania z Oprogramowania. W takim przypadku Użytkownik końcowy musi całkowicie i definitywnie usunąć wszystkie egzemplarze Oprogramowania firmy Music Recorder.

VII.  Czas trwania umowy ORAZ licencji

O ile nie określono inaczej w Umowie, odpowiedniej Dokumentacji lub w momencie zakupu, czas trwania Umowy oraz licencji uznaje się za nieokreślony. Czas trwania licencji może się różnić dla poszczególnych elementów oprogramowania. Po upływie czasu trwania licencji lub rozwiązaniu Umowy część lub całość Oprogramowania może stać się niedostępna dla Użytkownika końcowego bez wcześniejszego powiadomienia.

Naruszenie przez Użytkownika końcowego postanowień związanych z prawami autorskimi lub innych ograniczeń wynikających z rozdziałów II i III powoduje utratę prawa do korzystania z Oprogramowania Music Recorder i związanych z nim elementów. W takim przypadku Użytkownik końcowy jest zobowiązany do całkowitego i definitywnego skasowania z komputera wszystkich danych zapisanych na nim za pomocą Oprogramowania Music Recorder. Przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy stanowi warunek legalnego korzystania z Oprogramowania i towarzyszących mu elementów. W przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszej Umowie firmie Music Recorder przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy w trybie nadzwyczajnym.

VIII. Środki bezpieczeństwa

Użytkownik końcowy będzie przechowywał Oprogramowanie w bezpiecznym miejscu i poinformuje inne osoby korzystające z komputera o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik końcowy będzie przestrzegał wszystkich stosownych przepisów prawa, szczególnie praw dotyczących własności intelektualnej i praw autorskich.

IX.   Wyłączenie odpowiedzialności

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE JAKO POMOC W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK POSIADA PRAWA AUTORSKIE LUB NA WYKONYWANIE KTÓRYCH UZYSKAŁ POZWOLENIE OD WŁAŚCICIELA TYCH PRAW BĄDŹ JEST W INNY SPOSÓB UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA TAKICH CZYNNOŚCI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE POSIADA PRAW AUTORSKICH ANI POZWOLENIA ICH WŁAŚCICIELA NA WYKONYWANIE DANYCH CZYNNOŚCI, ANI NIE JEST W INNY SPOSÓB UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, NARUSZA ON PRAWA AUTORSKIE I NARAŻA SIĘ NA KONIECZNOŚĆ WYPŁATY ODSZKODOWANIA I INNE KONSEKWENCJE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA PEWNOŚCI CO DO SWOICH PRAW, POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RADCĄ PRAWNYM. UŻYTKOWNIK JEST W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA LEGALNE I UCZCIWE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA.

X.    OGRANICZONE h

Jakiekolwiek wykorzystywanie Oprogramowania Music Recorder przez Rząd Stanów Zjednoczonych wymaga potwierdzenia przez Rząd, że Oprogramowanie podlega Ograniczonym Prawom zgodnie z postanowieniami ustępu (c)(1)(ii) Artykułu 252.227-7013 ustawy Defense Federal Acquisition Regulations Supplement lub podobnym przepisom regulującym dokonywanie zakupów przez inne stosowne organizacje Rządu Stanów Zjednoczonych. Producentem jest firma Music Recorder Inc., 330 N. Brand Blvd., Glendale, CA 91203, Stany Zjednoczone Ameryki

XI.   Usługi stron trzecich

Niektóre aplikacje stanowiące oprogramowanie Music Recorder posiadają wbudowaną funkcję umożliwiającą obsługę usług oferowanych przez strony trzecie. Firma Music Recorder, jej firmy stowarzyszone oraz dostawcy usług nie udzielają żadnej gwarancji na nieprzerwane działanie tej funkcji. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany jej funkcjonalności lub do zaprzestania obsługi lub integracji tej funkcji w Oprogramowaniu w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Użytkownik końcowy niniejszym potwierdza, iż ani firma Music Recorder, ani jej firmy stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, błędy lub niepowodzenia związane z tą funkcją lub powstałe w wyniku korzystania z tej funkcji.

XII.  Obowiązujące prawo

W przypadku powstania sporu w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy strona skarżąca musi wybrać jako miejsce jurysdykcji miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania strony pozwanej. W przypadku nieważności warunku lub postanowienia niniejszej Umowy orzeczonej w drodze arbitrażu lub przez właściwy sąd nieważność taka ogranicza się wyłącznie do konkretnego warunku lub postanowienia dotkniętego nieważnością, a pozostała część niniejszej Umowy pozostaje wiążąca, zgodnie ze swoimi warunkami.

Wszelkie postanowienia uznane za nieważne zmienia się zgodnie z przepisami prawa.

B.    WARUNKI LICENCJI DOTYCZĄCE BEZPŁATNIE POBRANYCH PRODUKTÓW I/LUB WERSJI TESTOWYCH (DEMO) OPROGRAMOWANIA

Warunki licencji dotyczące bezpłatnie pobranych produktów i/lub wersji testowych (demo) Oprogramowania są identyczne jak w powyższym punkcie A z wyjątkiem podpunktów I (Przyznanie licencji), IV (Gwarancje) i V (Odpowiedzialność za szkody wtórne), uzupełnionych przez podpunkty XIII (Użycie komercyjne) i XIV (Dystrybucja wersji bezpłatnych) i zyskujących następujące brzmienie:

I.     Przyznanie licencji

Niniejsza Umowa zezwala na korzystanie z jednej kopii Oprogramowania otrzymanego wraz z ww. licencją na dowolnym pojedynczym komputerze w trakcie jej trwania („Czas trwania licencji”) pod warunkiem, że Oprogramowanie jest używane w danym czasie tylko na jednym komputerze. Wyjaśnienie w celu uniknięcia wątpliwości: pobranie kilku Kopii Oprogramowania nie oznacza rozszerzenia licencji poza używanie go na jednym komputerze.

Oprogramowanie jest „wykorzystywane” na komputerze, jeżeli zostało załadowane do pamięci tymczasowej lub zainstalowane w pamięci trwałej (np. dysk twardy, CD-ROM lub inne urządzenie do przechowywania danych) tego komputera. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że przewidywana liczba użytkowników Oprogramowania przekroczy dozwoloną liczbę licencji, należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy lub procesy zapewniające równoczesny dostęp do Oprogramowania nieprzekraczający liczby licencji. W ŻADNYM WYPADKU BEZPŁATNIE POBRANE OPROGRAMOWANIE NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANE BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY Music Recorder.

II.    Gwarancje

(a)  Użytkownik zdaje sobie sprawę, że niemożliwe jest stworzenie oprogramowania bez wad.

(b)  FIRMA Music Recorder NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ BEZPŁATNĄ/TESTOWĄ LICENCJĄ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM NIEZBĘDNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA.

III.   Odpowiedzialność za szkody wtórne

Firma Music Recorder nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku prawa własności, w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich. Firma Music Recorder nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia przeciw postanowieniom niniejszej umowy spowodowane zaniedbaniem, z wyjątkiem wykroczeń, które spowodowały uszkodzenie ciała.

IV.   Użycie komercyjne

Bezpłatne i testowe (demo) wersje Oprogramowania oferowane są wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Rozpowszechnianie, zakup, sprzedaż, dostarczanie lub wykorzystywanie w połączeniu z jakimkolwiek innym produktem lub usługą na rzecz osób trzecich lub w innych celach komercyjnych lub handlowych jest wyraźnie zabronione, o ile firma Music Recorder nie udzieli na to wyraźnego pozwolenia na piśmie.

V.    Dystrybucja

Niniejsza licencja nie upoważnia Użytkownika końcowego do udzielania podlicencji lub do dystrybucji Oprogramowania w jakiejkolwiek formie, o ile firma Music Recorder nie udzieli wyraźnie takiego pozwolenia na piśmie.

C.   WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH

W NINIEJSZYM PUNKCIE OKREŚLONE ZOSTAŁY SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH.

W PRZYPADKU GDY JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIE TEGO PUNKTU JEST SPRZECZNE Z INNYMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE.

I.     Postanowienia obowiązujące w Unii Europejskiej

Jeżeli Użytkownik mieszka w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE) i uzyskał Oprogramowanie w tym właśnie kraju, warunki licencji dotyczące jurysdykcji Użytkownika są identyczne jak w obowiązującym punkcie A lub B, z wyjątkiem Punktu Gwarancje, który otrzymuje następujące brzmienie:

II.    Gwarancje

(a)  Wady dostarczonego Oprogramowania, w tym instrukcji i innej dokumentacji, są naprawiane przez firmę Music Recorder w ramach dwuletniego okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia ze strony Użytkownika. W zależności od decyzji Użytkownika powinno to nastąpić poprzez naprawę wady lub dostawę zamienną.

(b)  W przypadku niemożności naprawy lub realizacji dostawy zamiennej przez firmę Music Recorder lub w przypadku przedłużenia się odpowiedniego terminu tych czynności określonego przez Użytkownika lub niepowodzenia wynikłego z innego powodu Użytkownik ma prawo wycofać się z Umowy lub żądać anulowania sprzedaży lub obniżenia ceny zakupu. Zakłada się, że naprawa wady lub realizacja dostawy zamiennej nie powiodły się tylko wtedy, gdy firma Music Recorder miała dostateczną możliwość dokonania naprawy lub dostawy zamiennej, a pomimo tego wyznaczony cel nie został osiągnięty, jeśli naprawa lub realizacja dostawy zamiennej jest niemożliwa lub jeśli firma Music Recorder odrzuci ją lub doprowadzi do znacznego opóźnienia, bądź jeśli wada była wcześniej naprawiana dwukrotnie bez pożądanego rezultatu. Prawo Użytkownika do żądania odszkodowania na mocy § 437 niemieckiego Kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszone.

(c)   Użytkownik zdaje sobie sprawę, że niemożliwe jest stworzenie oprogramowania bez wad. Firma Music Recorder obejmuje gwarancją tylko wady oprogramowania, które znacząco obniżają wartość Oprogramowania lub przydatność do użytku zagwarantowaną w Umowie.

(d)  Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie docelowego przeznaczenia użytkowego oprogramowania oraz wybranie odpowiedniego rodzaju sprzętu/komputera. Firma Music Recorder nie ponosi za to odpowiedzialności.

(e)  Firma Music Recorder ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w dostarczonym Oprogramowaniu; w szczególności firma Music Recorder nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub inne straty pośrednie, o ile nie określono inaczej w punkcie „Odpowiedzialność za szkody wtórne”.

Jeśli problem z Oprogramowaniem wynika z wypadku lub nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia, gwarancja traci ważność. Gwarancja wymienionego Oprogramowania będzie obejmowała pozostały okres pierwotnej gwarancji. FIRMA Music Recorder NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

III.   Przepisy stosowane w Niemczech i Austrii

Jeżeli Użytkownik mieszka w Niemczech lub w Austrii i uzyskał Oprogramowanie w tym właśnie kraju, warunki licencji dotyczące jurysdykcji Użytkownika są identyczne jak w obowiązującym rozdziale A. lub B., z wyjątkiem Rozdziału Odpowiedzialność za szkody wtórne oraz Rozdziału Obowiązujące prawo, które otrzymują następujące brzmienie:

I.     Odpowiedzialność za szkody wtórne

Firma Music Recorder ponosi odpowiedzialność wyłącznie do kwoty dających się przewidzieć szkód w momencie zawierania niniejszej Umowy z tytułu szkód powstałych w wyniku nieznacznego naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieznacznego naruszenia nieistotnych zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym żadne z powyższych ograniczeń nie będzie dotyczyło jakiejkolwiek odpowiedzialności ustawowej, takiej jak odpowiedzialność wynikająca z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu („Produkthaftungsgesetz”) lub odpowiedzialności za umyślne spowodowanie obrażeń ciała.

II.    Obowiązujące prawo

W przypadku powstania sporu w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy strona skarżąca musi wybrać jako miejsce jurysdykcji miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania strony pozwanej, jeżeli jako użytkownik nie podlega ona zapisom §13 niemieckiego Kodeksu cywilnego. W przypadku nieważności warunku lub postanowienia niniejszej Umowy orzeczonej w drodze arbitrażu lub przez właściwy sąd nieważność taka ogranicza się wyłącznie do konkretnego warunku lub postanowienia dotkniętego nieważnością, a pozostała część niniejszej Umowy pozostaje wiążąca, zgodnie ze swoimi warunkami.

Copyright © 2015 Music Recorder AG i  licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.